தமிழ் மொழி IQ – 05 | Language Knowledge

September 9, 2021
Tamil Questions
7 0
36
Created on By admin

Tamill Language Knowledge - 05

Tamil Knowledge Quizzes, Tamil Language Quiz, Tamil Language Questions & Answers

1 / 15

" எந்தக் காரிருளையும் கிழித்துக் கொண்டு குடுகுடுவென நடக்கும் மனோதைரியம் ... - குடுகுடு என்பது

2 / 15

பின்வருவனவற்றுள் பகாப்பதம்

3 / 15

உடன்நிலை மெய்ம்மயக்கம் இடம்பெற்ற சொல்

4 / 15

பின்வருவனவற்றுள் பெயரடை

5 / 15

வேற்றுமைப் பொருளால் வேறுபட்டமையும் தொடர்

6 / 15

இயல்பு புணர்ச்சி இடம்பெற்றமைந்தது

7 / 15

அவன் ஒழுங்காகப் படிக்கவில்லை . அவன் பரீட்சையில் சித்தியடையவில்லை . - மேற்படி இரு வாக்கியங்களையும் இதே ஒழுங்கில் இணைப்பதற்குப் பொருத்தமான இணைப்பிடைச் சொல்

8 / 15

கேண்மை செய்து இன்புற்றனெம் செறிந்தன வளையே " - இங்கு இன்புற்றனெம் என்பது

9 / 15

அகராதி ஒழுங்கில் அமைந்த சொற்றொகுதி

10 / 15

பொருத்தமற்ற உதாரணம் இடம்பெற்ற சொற்றொகுதியைத் தெரிவு செய்க .

11 / 15

பொருத்தமற்ற உதாரணம் இடம்பெற்ற சொற்றொகுதியைத் தெரிவு செய்க

12 / 15

தெண்ணீர்க் கயத்துட் சிறுமீன் - இங்கு கயம் என்பது

13 / 15

" வெங்கட் பிறைக்கும் கரும்பிறைக்கும் மெலிந்து " - இங்கு கரும்பிறை என்பது

14 / 15

பேதமை என்பது ஒன்று யாதெனில் ஏதம் கொண்டு ஊதியம் போக விடல் " - பேதமை என்பதன் எதிர்க்கருத்து

15 / 15

" தூலவடிவில் நின்றும் மறைந்த இலட்சிய புருடர்களை ... - தூலவடிவு என்பதன் எதிர்கருத்து

Your score is

The average score is 53%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *