தமிழ் மொழி IQ – 13 | Language Knowledge

November 20, 2021
Tamil Questions
7 2
169
Created on By admin

Tamill Language Knowledge - 13

1 / 10

கமுகின் இளையது கன்று போல நெல்லின் இளையது

2 / 10

பேசுவோரின் விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தி அமையும் வாக்கியம்

3 / 10

டிஜிட்டல் என்பதன் தமிழ் வடிவம்

4 / 10

மண்டூகம் என்பதன் ஒத்தகருத்துச் சொல்?

5 / 10

புரவி என்பதன் ஒத்தகருத்துச் சொல்?

6 / 10

சதுக்கம் என்பதன் பொருள்

7 / 10

வயிற்றிலடித்தல் என்பது

8 / 10

மலர்ச்சி என்பதன் எதிர்கருத்து

9 / 10

சாந்தம் என்பதன் எதிர்கருத்து

10 / 10

இணைமொழித் தொடர் அல்லாத தொடரைத் தெரிவு செய்க.

Your score is

The average score is 64%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *