தமிழ் மொழி IQ – 14 | Language Knowledge

December 23, 2021
Tamil Questions
13 3
188
Created on By admin

Tamill Language Knowledge - 14

Tamil Knowledge Quizzes, Tamil Language,தமிழ் மொழித்திறன்(Language Proficiency),

1 / 10

தட்டிக்கொடுத்தல் எனும் மரபுத்தொடரின் கருத்து

2 / 10

சந்தியில் நிற்றல் எனும் மரபுத்தொடரின் கருத்து

3 / 10

அடியொற்றுதல் எனும் மரபுத்தொடரின் கருத்து

4 / 10

காற்றாய் பறத்தல் எனும் மரபுத்தொடரின் கருத்து யாது

5 / 10

பொடி வைத்து பேசுதல் எனும் மரபுத்தொடரின் கருத்து யாது

6 / 10

கால்கோள் என்பது

7 / 10

தவிசாளர் என்பது

8 / 10

பொருப்பு பொறுப்பு எது சரி?

9 / 10

தீவர்த்தி தீவட்டி எது சரி

10 / 10

கோடாரிகோடரி எது சரி

Your score is

The average score is 73%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *