தமிழ் மொழி IQ – 12 | Language Knowledge

November 14, 2021
Tamil Questions
5 2
176
Created on By admin

Tamill Language Knowledge - 12

1 / 10

. "ககனம்" என்பதன் கருத்து?

2 / 10

சுப்பர் மார்க்கட் என்பதன் தமிழ் வடிவம்

3 / 10

சன்மார்க்கம் என்பதன் எதிர்கருத்து?

4 / 10

கிளைஞர் என்பதன் எதிர்கருத்து

5 / 10

வெப்பம் என்பதன் எதிர்கருத்து

6 / 10

பண்டிதர் என்பதன் எதிர்கருத்து

7 / 10

கருவேப்பிலைகறிவேப்பிலை எது சரி?

8 / 10

10 ஆவது வருட இறுதியில் கொண்டாடப்படும் விழா?

9 / 10

அரசனும் செல்வந்தரும் தமக்கு கீழே சேவை புரிவோருக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கும் நிலம் எவ்வாறழைக்கப்படும்?

10 / 10

ஒரு நிறுவனத்தின் வரவு செலவு கணக்குகளை எழுதி வைத்திருப்பவர்?

Your score is

The average score is 61%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *