தமிழ் மொழி IQ – 11 | Language Knowledge

November 3, 2021
Tamil Questions
7 4
135
Created on By admin

Tamill Language Knowledge - 11

1 / 10

தாது என்பதன் கருத்து

2 / 10

உவகை என்பதன் கருத்து

3 / 10

மேம்பாடு என்பதன் கருத்து

4 / 10

கேண்மை என்பதன் கருத்து

5 / 10

குவலயம் என்பதன் கருத்து

6 / 10

சீற்றம் என்பதன் கருத்து

7 / 10

அணங்கு என்பதன் கருத்து

8 / 10

முளரி என்பதன் கருத்து

9 / 10

குரிசில் என்பதன் கருத்து

10 / 10

வதனம் என்பதன் கருத்து

Your score is

The average score is 61%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *