தமிழ் மொழி IQ – 10 | Language Knowledge

October 19, 2021
Tamil Questions
6 1
103
Created on By admin

Tamill Language Knowledge - 10

Tamill Language Knowledge, tamil literature Quizzes

1 / 10

"நந்தினி சாலப் பேசினாள்"இங்கு "சால" என்னும் சொல்

2 / 10

ஐந்திலக்கணம் எனப்படுவது

3 / 10

பச்சைபச்சையாக காய்கள் தொங்கின.இங்கு "பச்சை பச்சை"என்பது

4 / 10

குமரன் எல்லோரிடத்திலும் அன்பு காட்டினான்.இங்கு "அன்பு காட்டுதல் "என்ற பொருள் தரும் மரபுத்தொடர்

5 / 10

இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவரத் தொடுப்பது

6 / 10

முதல் எழுத்து ஒன்றிவரத் தொடுப்பது

7 / 10

விகாரப் புணர்ச்சி _____ வகைப்படும்

8 / 10

பெயர்ச்சொல்லின் பொருளை வேறுபடுத்துவது _________ ஆகும்.

9 / 10

காட்டிலிருந்து வந்த _____ கரும்பை தின்றன

10 / 10

ஒரு நூலுக்கு நூலாசிரியர் தவிர்ந்த பிறர் வழங்கும் புகழுரை

Your score is

The average score is 59%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *