தமிழ் மொழி IQ – 09 | Language Knowledge

October 11, 2021
Tamil Questions
9 0
71
Created on By admin

Tamill Language Knowledge - 09

Tamill Language Knowledge, tamil literature Quizzes

சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது

சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் சொல்,

1 / 15

குணங்கள் + எல்லாம் என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் சொல்

2 / 15

இன்பதுன்பம்’ என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக்கிடைப்பது

3 / 15

திரிந்து + அற்று என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் சொல்

4 / 15

ஊராண்மை’ என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது

5 / 15

பெருஞ்செல்வம்’ என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது

6 / 15

சீவனில்லாமல்’ என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது

7 / 15

விலங்கொடித்து’ என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது

8 / 15

பெற்றெடுத்தோம்‘ என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது

9 / 15

கால் + இறங்கி என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் சொல்

10 / 15

வாசலெல்லாம்‘ என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது

11 / 15

என்று + ஆய்ந்து என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் சொல் _____.

12 / 15

கசடற’ என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது

13 / 15

கயிறு + கட்டில் என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் சொல் ___

14 / 15

‘மட்டுமல்ல’ என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது

15 / 15

முழவு + அதிர என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல்

Your score is

The average score is 84%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *