தமிழ் மொழி IQ – 08 | Language Knowledge

October 4, 2021
Tamil Questions
6 0
72
Created on By admin

Tamill Language Knowledge - 08

Tamill Language Knowledge, tamil literature Quizzes

1 / 10

ஆக்கப்பெயரடைக்கு உதாரணம்

2 / 10

த' என்ற எழுத்துக்குரிய மாத்திரை அளவு

3 / 10

"எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை" இங்கு "தூஉம்" என்பது

4 / 10

பின்வருவனவற்றில் நெடில்தொடர்க் குற்றியலுகரத்திற்கு உதாரணம் எது?

5 / 10

பின்வருவனவற்றுள் கிரந்த எழுத்து எது?

6 / 10

உயிர்மெய் நெட்டெழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை யாது?

7 / 10

தமிழில் உள்ள குற்றெழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை யாது?

8 / 10

."கொஞ்சிக்குலாவி" என்பது

9 / 10

"அடிநாக்கில் நஞ்சும் நுனிநாக்கில் அமிர்தமும்"என்னும் பழமொழி உணர்த்தும்கருத்து

10 / 10

அடிநாக்கில் நஞ்சும் நுனிநாக்கில் அமிர்தமும்"என்னும் பழமொழி உணர்த்தும்கருத்து

Your score is

The average score is 64%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *