தமிழ் மொழி IQ – 07 | Language Knowledge

September 28, 2021
Tamil Questions
6 0
115
Created on By admin

Tamill Language Knowledge - 07

ஒத்த கருத்துள்ள சொல்லை அடைப்புக்குள் இருந்து தெரிவு செய்க.

1 / 10

ஒத்த கருத்துள்ள சொல்லை அடைப்புக்குள் இருந்து தெரிவு செய்க.

பதி

2 / 10

ஒத்த கருத்துள்ள சொல்லை அடைப்புக்குள் இருந்து தெரிவு செய்க.

அல்

3 / 10

ஒத்த கருத்துள்ள சொல்லை அடைப்புக்குள் இருந்து தெரிவு செய்க.

செம்பருத்தி

4 / 10

ஒத்த கருத்துள்ள சொல்லை அடைப்புக்குள் இருந்து தெரிவு செய்க.

மதி

5 / 10

ஒத்த கருத்துள்ள சொல்லை அடைப்புக்குள் இருந்து தெரிவு செய்க.

பூட்கை

6 / 10

ஒத்த கருத்துள்ள சொல்லை அடைப்புக்குள் இருந்து தெரிவு செய்க.

மைந்தன்

7 / 10

ஒத்த கருத்துள்ள சொல்லை அடைப்புக்குள் இருந்து தெரிவு செய்க.

இடர்

8 / 10

ஒத்த கருத்துள்ள சொல்லை அடைப்புக்குள் இருந்து தெரிவு செய்க.

இலம்பாடு

 

9 / 10

ஒத்த கருத்துள்ள சொல்லை அடைப்புக்குள் இருந்து தெரிவு செய்க.

களி

10 / 10

ஒத்த கருத்துள்ள சொல்லை அடைப்புக்குள் இருந்து தெரிவு செய்க.

சிம்மம்

Your score is

The average score is 79%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *