தமிழ் மொழி IQ – 04

September 6, 2021
Tamil Questions
8 0
66
Created on By admin

Tamill Language Knowledge - 04

Tamil Language Quizzes, Tamil Language Quiz, Tamil Language Questions & Answers

1 / 15

தனாதிகாரி என்பது

2 / 15

இருமை என்பது

3 / 15

அகம் என்பதன் எதிர்கருத்து

4 / 15

அருமை என்பதன் எதிர்கருத்து

5 / 15

அறம் என்பதன் எதிர்ச்சொல்

6 / 15

அன்பு என்பதன் எதிர்கருத்து

7 / 15

எயினன் என்பதன் எதிர்பாற் சொல்

8 / 15

பாணன் என்பதன் எதிர்பாற் சொல்

9 / 15

உம்பர் என்பதன் எதிர்கருத்து

10 / 15

பின்வருவனவற்றில் பாற் பொதுச்சொல்லாக வருவது

11 / 15

லாம்பு என்ற சொல்

12 / 15

கரணம், திதி, நட்சத்திரம், யோகம், வாரம் என்பன எவ்வாறழைக்கப்படும்

13 / 15

ஈகைக் குணத்தை வலியுறுத்தும் பழமொழி

14 / 15

ஆற்றிலே கரைத்த புளி போல " என்ற உவமைத் தொடருக்கு நிகரான பிறிதொரு உவமைத் தொடர்

15 / 15

" வாழையடி வாழையாக " என்ற அருஞ்சொற்றொடரால் உணர்த்தப்படுவது

Your score is

The average score is 68%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *