தமிழ் மொழி IQ – 03

August 28, 2021
Tamil Questions
8 1
45
Created on By admin

Tamill Language Knowledge - 03

Tamil Language Quizzes, Tamil Language Questions, Tamil Language Questions & Answers

1 / 15

கொழுநன்

2 / 15

ஆர்வலர்

3 / 15

தட்டிக்கொடுத்தல் எனும் மரபுத்தொடரின் கருத்து

4 / 15

சந்தியில் நிற்றல் எனும் மரபுத்தொடரின் கருத்து

5 / 15

அடியொற்றுதல் எனும் மரபுத்தொடரின் கருத்து

6 / 15

காற்றாய் பறத்தல் எனும் மரபுத்தொடரின் கருத்து யாது

7 / 15

பொடி வைத்து பேசுதல் எனும் மரபுத்தொடரின் கருத்து யாது

8 / 15

கால்கோள் என்பது

9 / 15

தவிசாளர் என்பது

10 / 15

பொருப்பு பொறுப்பு எது சரி?

11 / 15

தீவர்த்தி தீவட்டி எது சரி

12 / 15

கோடாரிகோடரி எது சரி

13 / 15

புகையிலை கூட்டத்தை எவ்வாறழைக்கப்படும்?

14 / 15

கட்டுக்கடங்காத இளைஞனை எவ்வாறழைக்கலாம்

15 / 15

காரியதரிசி என்பது

Your score is

The average score is 75%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *