தமிழ் மொழி IQ – 02

August 3, 2021
Tamil Questions
7 0
73
Created on By admin

Tamill Language Knowledge - 02

Tamill Language Knowledge Quizzes, tamil,tamil general knowledge,general knowledge in tamil,tamil language,tamil language learning,general knowledge tamil,tamil general knowledge questions and answers,general knowledge

1 / 15

இல்லாத பொருளை பெறமுயலுதல்

2 / 15

வெல்லப்பேசுதல் எனும்பொருளைத்தரும் மரபுத்தொடர்

3 / 15

கழுத்தைநீட்டுதல்

4 / 15

நகையும் பரிகாசமும் சேர்ந்து வர கவிபுனையும் ஆற்றல்மிக்கவன்

5 / 15

குறித்த தினத்தில் நீதிமன்றில் சமுகமளிக்காதவருக்கு நீதிமன்றால் பிறப்பிக்கப்படுவது

6 / 15

பின்வரும் சொற்களில் பிழையாக எழுதப்பட்டசொல்லைக் கண்டுபிடித்து எழுதுக

7 / 15

பின்வரும் சொற்களில் பிழையாக எழுதப்பட்டசொல்லைக் கண்டுபிடித்து எழுதுக

8 / 15

பின்வரும் சொற்களில்சரியாக எழுதப்பட்டசொல்லைக் கண்டுபிடித்து எழுதுக

9 / 15

பின்வரும் சொற்களில்சரியாக எழுதப்பட்டசொல்லைக் கண்டுபிடித்து எழுதுக

10 / 15

கம்பி நீட்டுதல் எனும் மரபுத்தொடரின் கருத்து

11 / 15

பாசாங்கு செய்தல் என்பதனை உணர்த்தும் மரபுத்தொடர்

12 / 15

கைதி சுக்கான் ஒட்டுபோன்றவை எம்மொழிச்சொற்கள்

13 / 15

கட்டுக்கடங்காத இளைஞன்

14 / 15

வேண்டும் போது தெய்வம் ஏறப்;பெற்றுஆடுவோன்

15 / 15

பின்னர்+போனான்

Your score is

The average score is 62%

0%

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *