தமிழ் மொழி IQ – 01

August 3, 2021
Tamil Questions
7 0
76
Created on By admin

Tamill Language Knowledge - 01

Tamill Language Knowledge Quizzes, tamil,tamil general knowledge,general knowledge in tamil,tamil language,tamil language learning,general knowledge tamil,tamil general knowledge questions and answers,general knowledge

1 / 15

பாராளுமன்றஉறுப்பினர் என்ற சொல்லின் மாத்திரை அளவு

2 / 15

இயல்புப்புணர்ச்சியாக வருவது

3 / 15

குண்டர் என்பதன் கூட்டத்தைக்குறிக்கும் சொல்

4 / 15

ஈச்சை,தாளை என்பவற்றின் இலை

5 / 15

ஆலமுண்ட நீலகண்டன் என்பது

6 / 15

கூகை

7 / 15

ஆரியத்துக்கும் தமிழுக்கும் பொது எழுத்துக்களாகி விகாரமின்றி தமிழில் வழங்கும் வடசொல்

8 / 15

செய்யாத,வராத,படிக்காத என்பன

9 / 15

இன்,அது,உடைய என்பன

10 / 15

இரண்டு பெயர்ச்சொற்களுக்கு இடையிலான உறவை சுட்டிநிற்பது

11 / 15

இணைமொழித்தொடர் அல்லாத தொடரைத்தெரிவு செய்க

12 / 15

இணைமொழித்தொடர் அல்லாத தொடரைத்தெரிவு செய்க

13 / 15

இணைமொழித்தொடர் அல்லாத தொடரைத்தெரிவு செய்க

14 / 15

இணைமொழித்தொடர் அல்லாத தொடரைத்தெரிவு செய்க

15 / 15

இணைமொழித்தொடர் அல்லாத தொடரைத்தெரிவு செய்க

Your score is

The average score is 43%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *